Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

zasiłek na pogrzeb

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudne doświadczenie, związane nie tylko z żałobą, ale też z koniecznością organizacji wielu spraw formalnych. W Polsce istnieje pomoc finansowa przewidziana na organizację pogrzebu – zasiłek pogrzebowy. W niniejszym artykule omówimy zasady przyznawania tego świadczenia, jego wysokość, adresatów, oraz procedury ubiegania się o nie.

Zasiłek pogrzebowy jako forma wsparcia

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego celem jest pomoc w pokryciu kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej. Jest to wsparcie finansowe przewidziane przez system ubezpieczeń społecznych i przysługuje niezależnie od dochodów osoby ubiegającej się o nie. Zasiłek jest przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub przez Zakład Ubezpieczeń Rolników (KRUS), w zależności od rodzaju ubezpieczenia osoby zmarłej.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Wysokość tego świadczenia jest regulowana przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku zasiłek pogrzebowy wynosi łącznie 4370 zł. Świadczenie to podlega waloryzacji, co oznacza, że jego wartość jest corocznie dostosowywana do zmian w przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce.

Zasiłek pogrzebowy może być przyznany osobie, która poniosła koszty związane z pogrzebem osoby zmarłej. Może to być bliski krewny, jak na przykład małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, czy rodzeństwo zmarłego, ale także inne osoby bądź instytucje ponoszące koszty pogrzebu. Ważne jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek mogła udokumentować poniesione wydatki.

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy zgłosić wniosek w odpowiedniej placówce ZUS lub KRUS. Wniosek powinien zawierać informacje na temat osoby zmarłej oraz osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku braku wystarczających informacji organy ubezpieczeniowe mogą zażądać dodatkowych dokumentów.